Facturatie aan particulieren: je voorwaarden herbekijken tegen 01.09.23 !

“Betere bescherming van de consument vanaf 1 september 2023: nieuwe regels in verband met invorderingskosten, verwijlinteresten etc.”

Op 01.09.2023 treedt nieuwe wetgeving in werking waarbij de particuliere consument beter wordt beschermd tegen schuldeisers. 

Voor handel met andere bedrijven (B2B) wijzigt er niets. De nieuwe wetgeving is enkel van toepassing ten aanzien van particulieren (B2C).

Voor handel met particulieren (B2C) moeten je algemene/factuurvoorwaarden eventueel worden aangepast.

Je doet hiervoor best beroep doen op jouw vertrouwde jurist/advocaat, of indien je lid bent kun je ook terecht bij diverse beroepsgroeperingen zoals Unizo, NSZ etc. 

De belangrijkste punten uit de wet:

1. De eerste betalingsherinnering is altijd gratis

U mag in uw eerste betalingsherinnering geen nalatigheidsinteresten en/of schadebeding vorderen.

2. Vooraf melden of er bijkomende kosten gerekend worden

In de eerste herinnering moet altijd melding gemaakt worden of er bijkomende kosten aangerekend zullen worden in geval van laattijdige betaling en dienen verplicht een aantal andere gegevens opgenomen te worden.

3. Wachttermijn 14 kalenderdagen

Na verzending van de eerste betalingsherinnering moet u een wachttijd van 14 kalenderdagen respecteren vooraleer je kosten of interesten kunt aanrekenen. 

De eerste herinnering moet zich dus beperken tot de openstaande hoofdsom, en het is maar na verzending van deze eerste herinnering en het respecteren van een wachttijd van 14 kalenderdagen dat naast de hoofdsom interesten en schadebeding gevorderd kunnen worden.

4. Maximum 7,50 euro herinneringskosten

Voor de kosten van een bijkomende herinnering mag er max. 7,50 euro aangerekend worden.

5. Beperking schadevergoeding

De eventuele schadevergoeding moet voor de aanvang van de overeenkomst tussen de onderneming en de consument uitdrukkelijk bepaald zijn en de omvang is wettelijk geplafonneerd.

- schulden onder de 150,00 euro: max. 20,00 euro,
- schulden tussen 150,01 euro en 500,00 euro: max. 30,00 euro + 10% op de schijf boven de 150,00 euro,
- schulden boven de 500,01 euro: max. 65,00 euro + 5% op de schijf boven de 500,00 euro met een max. van 2.000,00 euro.

Indien je voorwaarden bedragen voorzien die dit overschrijden kunnen deze niet van de consument worden gevorderd en kan er geen andere schadevergoeding worden geëist. Schadebedingen die bedragen bevatten die niet overeenstemmen met bovenstaande zijn verboden en worden als niet geschreven beschouwd.

6. Beperking van de nalatigheidsinteresten

Ook contractueel vastgelegde nalatigheidsinteresten worden geplafonneerd.

Ze mogen niet hoger zijn dan de interestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties.  Momenteel bedraagt dit 10,50 %.

7. Model clausule ? 

De volgende modelclausule zou eventueel kunnen gebruikt worden. 

"Bij gebrek aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van:
a)    € 20 als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan € 150 is;
b)    € 30 vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen € 150,01 en € 500 als het verschuldigde saldo tussen € 150,01 en € 500 is;
c)    € 65 vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven € 500 met een maximum van € 2.000 als het verschuldigde saldo hoger dan € 500 is.

Bij gebrek aan betaling door de klant binnen de 14 kalenderdagen (+ drie werkdagen in geval van een ingebrekestelling die niet via elektronische weg verstuurd wordt) na verzending van de eerste ingebrekestelling is de klant ons tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd ten belope van de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, lid 2 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden berekend op de nog te betalen som."